SCENARIUSZ ZAJĘĆ PSYCHOEDUKACYJNYCH

I.

Agnieszka Muszyńska

Pedagog szkolny

Klasa I b- Gimnazjum w Ostrówku

                                       Konspekt lekcji – godzina wychowawcze

      

Temat lekcji: Nałogi czy silna wola i zdrowie. Prawdy i mity o alkoholu.

 

Cele lekcji:

 1. Dostarczenie wiedzy na temat uzależnień oraz wpływu używek na życie człowieka.
 2. Poznanie prawd i mitów o alkoholu.
 3. Uświadomienie własnej odpowiedzialności za ochronę swojego zdrowia.

 

Metody pracy: metoda podająca, problemowa, burza mózgów.

Formy pracy: praca w grupach, dyskusja, definiowanie pojęć, uzupełnianie planszy.

 

Środki dydaktyczne: krótki tekst relaksacyjny, magnetofon, koperty zawierające prawdy i mity o alkoholu, opowiadanie ,, Jeden dzień w rodzinie Karwowskich’’, duży arkusz papieru, pisak.

 

Przebieg lekcji:

 1. Czynności organizacyjne:

-         sprawdzenie obecności,

-         zapisanie tematu w dzienniku lekcyjnym

 1. Ćwiczenie relaksacyjne:

Nauczyciel wyjaśnia uczniom cel ćwiczenia ( aby się zrelaksowali, zebrali siły do lekcji )

 1. Wprowadzenie do tematu:

Nauczyciel przedstawia uczniom problem, nad którym będą dyskutować na zajęciach. Temat lekcji zostaje zapisany na tablicy.

 1. Próba odpowiedzi na pytanie: ,, W jaki sposób młodzież spędza czas wolny?’’

Nauczyciel przygotowuje duży arkusz papieru i pisak. Uczniowie spontanicznie, głośno wymieniają czynności, które nauczyciel zapisuje na papierze, dzieląc je na dwie grupy. Po wyczerpaniu propozycji nauczyciel wspólnie z uczniami ustala nagłówki do proponowanych sposobów spędzania wolnego czasu.

np.

właściwy                                                                                                    niewłaściwy

czytanie książek                                                                                         picie alkoholu

spacer z psem itp.                                                                         palenie papierosów itp.

 1. Praca w grupach: 5 grup po 4 osoby

Nauczyciel rozdaje grupom koperty z prawdami i mitami o alkoholu.

Uczniowie w grupach rozdzielają prawdę od mitów: kartki rozdzielają na 3 grupy: TAK, NIE, NIE WIEM.

 1. Omówienie:

-         prawd

-         mitów

           Nauczyciel wyjaśnia uczniom co jest prawdą, a co mitem.

 1. Nauczyciel czyta uczniom opowiadanie ,, Jeden dzień w rodzinie Karwowskich’’.

-         uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela

 1. Definicja uzależnienia i nałogu: co uczniowie rozumieją pod tymi pojęciami

Zapisane na tablicy:

-         uzależnienie – zależność od kogoś lub czegoś, podporządkowanie się komuś lub czemuś

-         nałóg – zły, szkodliwy dla zdrowia nawyk ( picie alkoholu, palenie papierosów, narkotyki, leki ) lub zakorzenione przyzwyczajenie ( codzienna drzemka, gadulstwo, kłamstwo, agresja ).

     Nauczyciel zwraca uwagę, że są dwa rodzaje nabywanych nałogów:

-         szkodliwe dla zdrowia – picie alkoholu, palenie papierosów, lekomania, narkomania

-         szkodliwe dla społeczeństwa – plotkarstwo, kłamstwo, kradzież, agresja

 1. Dlaczego człowiek uzależnia się od nałogów? – dyskusja

Nauczyciel zawiesza na tablicy arkusz szarego papieru podzielony na 4 części. Dwie górne części tabeli są zapełnione. Zapełniają je nazwy nałogów. Dolne części uczniowie zapełniają sami wpisując, po naradzie w grupach, najbardziej wiarygodne przyczyny ulegania nałogom. Po ćwiczeniu w grupach wspólnie wypełniona tabela może wyglądać tak:

Spożywanie alkoholu

Palenie papierosów

Zażywanie narkotyków

Nadmierne zażywanie leków

Plotkarstwo

Kłamstwo

Wulgaryzmy

Kradzież, oszustwo

Prowokowanie do agresji

Duża reklama używek

Pokusa spróbowania

Chęć bycia dorosłym

Potrzeba akceptacji w grupie

Chęć przeżycia czegoś dorosłego

Przyjemność w wyśmiewaniu się z innych

Kłamstwo powodem radości

Kradzież dowodem na bohaterstwo

Agresja – wykazanie siły, odwagi, przyjemność w zastraszaniu kogoś

 

Wniosek z dyskusji:

Nuda powoduje niechęć do życia. Z czasem człowiek nie jest z siebie zadowolony. Szybciej naraża się na krytykę innych. Szuka zapomnienia w nałogach ( alkohol, papierosy, narkotyki ) i akceptacji w grupach, do których należą podobni do niego ludzie.

 1. Wnioski i postanowienia.

Uczniowie formułują zasady, którymi chcą się kierować, aby nie ulec nałogom.

-         myślę pozytywnie o sobie i o innych

-         żyję zgodnie z codziennym planem zajęć

-         dbam o czystość swojego ciała i umysłu

-         wypełniam obowiązki domowe

-         rozwijam swoje zainteresowania

-         uprawiam sport itp.

 

           Na zakończenie lekcji uczniowie wypełniają ankietę ewaluacyjną.

 

powrót